Obsah těchto webových stránek je určen pouze pro obyvatele České republiky.

PŘED POUŽITÍM TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK („stránky“) SI PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ PODMÍNKY POUŽITÍ. Všichni uživatelé stránek jsou povinni dodržovat následující podmínky a relevantní zákony. Používáním těchto stránek souhlasíte s dodržováním uvedených podmínek a s tím, že představují závaznou dohodu mezi Vámi a naší společností. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, nejste oprávněni k přístupu a používání těchto stránek.

Společnost PRA Health Sciences (dále jen „PRA“, „my“, „nás/nám/námi“ nebo „náš“) zveřejnila tyto stránky jménem společnosti Genkyotex („zadavatel“) za účelem náboru zájemců o zařazení do studie TRANSFORM („studie“) zadavatele.

PODMÍNKY POUŽITÍ

Způsobilost

Stránky a služby nacházející se na těchto stránkách jsou dostupné pouze pro uživatele, kteří se mohou účastnit právně závazných smluv. Používáním těchto stránek potvrzujete a zaručujete, že se právně závazných smluv můžete účastnit.

Účel těchto stránek

Účelem těchto stránek je jednoduše poskytovat informace týkající se studie, abyste se mohli rozhodnout, zda máte o účast ve studii zájem. Můžete se rozhodnout, zda budete nebo nebudete dále kontaktovat zúčastněné pracoviště klinického hodnocení, abyste se informovali o své způsobilosti k účasti v této studii.

Omezení používání těchto stránek

Tyto stránky nesmíte používat k:

  • vytváření jakéhokoli spojení se stránkou z jiného místa;
  • ztělesňování jiných osob nebo k vystupování jako zaměstnanec, jednatel nebo zástupce společnosti PRA či zadavatele;
  • obtěžování, vyhrožování nebo používání vulgárního jazyka mířeného na společnost PRA, zadavatele nebo kohokoli jiného, a to v jakékoli podobě;
  • zveřejňování hanlivých, pomlouvačných, nemravných, vulgárních, trestných nebo jinak důvodně napadnutelných výroků;
  • účasti na jakékoli jiné ilegální činnosti;
  • šíření reklamy, propagačních materiálů, spamu, nevyžádané pošty, pyramidových schémat nebo jiné formy nevyžádaných nabídek;
  • získávání, shromažďování nebo používání informací nebo jiného obsahu stránek jakýmkoli způsobem, který není záměrně zpřístupněn nebo poskytován samotnými stránkami;
  • účasti na jakýchkoli jiných činnostech, které omezují používání stránek jinými návštěvníky, společností PRA či zadavatelem nebo je jinak vystavují odpovědnosti za Vaše používání těchto stránek.

Dále nesmíte:

  • používat žádné boty, spidery, trojské koně, červy, spyware, ransomware, bomby, viry, útoky způsobující odepření služby nebo jakýkoli jiný škodlivý kód, zařízení či postup;
  • blokovat, přetěžovat, poškozovat nebo narušovat funkci těchto stránek.

Společnost PRA si vyhrazuje právo kvůli Vašemu pochybení zablokovat Vaše používání těchto stránek nebo odstranit Vaši komunikaci a vyhledat jakékoli jiné právně dostupné východisko.

Prohlášení o odmítnutí lékařské odpovědnosti

Tyto stránky neposkytují lékařské poradenství. Jakékoli dotazy nebo obavy ohledně Vašich individuálních potřeb nebo zdravotního stavu nebo jakékoli další dotazy ohledně Vaší účasti ve studii směřujte na svého lékaře.

Chráněná práva a omezení

Obsah těchto stránek včetně všech obrázků, návrhů, rozvržení, značek, obchodních názvů a informací zveřejněných na stránkách (hromadně označováno „obsah“) bez omezení je majetkem společnosti PRA, zadavatele nebo jejich poskytovatelů licence. Vaše používání těchto stránek Vám nedává žádná práva, vlastnictví ani licenci používat obsah mimo tyto stránky.

Obsah nesmíte kopírovat, reprodukovat, zobrazovat, šířit, přenášet, přeprodávat, vysílat, zpětně projektovat, vytvářet z něj odvozené produkty ani jej jakýmkoli způsobem jinak využívat bez předchozího písemného svolení společnosti PRA. Nesmíte upravovat, měnit, mazat ani maskovat jakákoli chráněná nebo rozpoznávací prohlášení či značení ze stránek nebo jejich obsahu. Společnost PRA si vyhrazuje veškeré dostupné právní postupy proti Vám v případě narušení, zpronevěření nebo jiného neoprávněného použití nebo úpravy tohoto obsahu.

Prohlášení o odmítnutí záruk

V MAXIMÁLNÍM MOŽNÉM ROZSAHU POVOLENÉM PLATNÝMI ZÁKONY JSOU TYTO STRÁNKY A JEJICH OBSAH POSKYTOVÁNY NA BÁZI „TAK, JAK JSOU“ A „JAK JSOU K DISPOZICI“ BEZ JAKÉHOKOLI DRUHU ZÁRUKY, AŤ UŽ VÝSLOVNÉ, ČI PŘEDPOKLÁDANÉ. SPOLEČNOST PRA NEZARUČUJE PŘESNOST, SPOLEHLIVOST ANI KVALITU STRÁNEK ČI JEJICH OBSAHU. SPOLEČNOST PRA NEZARUČUJE KOMPATIBILITU S ŽÁDNÝM PROHLÍŽEČEM, INTERNETOVOU SLUŽBOU ANI ZAŘÍZENÍM. JSTE ZODPOVĚDNÍ ZA JAKÉKOLI POŠKOZENÍ SVÉ SLUŽBY, SYSTÉMU NEBO ZAŘÍZENÍ, KE KTERÉMU DOJDE NÁSLEDKEM VAŠEHO STAHOVÁNÍ NEBO POUŽÍVÁNÍ TĚCHTO STRÁNEK A JEJICH OBSAHU.

Omezení odpovědnosti

V MAXIMÁLNÍM MOŽNÉM ROZSAHU POVOLENÉM PLATNÝMI ZÁKONY NEJSOU SPOLEČNOST PRA, JEJÍ POBOČKY, POSKYTOVATELÉ LICENCE ANI ZADAVATEL VŮČI VÁM NIJAK ZODPOVĚDNÍ (VČETNĚ JAKÝCHKOLI UTRPĚNÝCH ŠKOD BEZ OMEZENÍ) ZA VAŠE POUŽÍVÁNÍ NEBO NESCHOPNOST POUŽÍVAT TYTO STRÁNKY NEBO JEJICH OBSAH NEBO JAKÉKOLI ZÁLEŽITOSTI SOUVISEJÍCÍ S TĚMITO STRÁNKAMI NEBO JEJICH OBSAHEM.

Odškodnění

V MAXIMÁLNÍM MOŽNÉM ROZSAHU POVOLENÉM PLATNÝMI ZÁKONY SOUHLASÍTE S ODŠKODNĚNÍM, OBRANOU A ZBAVENÍM SPOLEČNOSTI PRA, JEJÍCH POBOČEK, POSKYTOVATELŮ LICENCE A ZADAVATELE A JEJICH PŘÍSLUŠNÝCH ÚŘEDNÍKŮ, ŘEDITELŮ, ZAMĚSTNANCŮ A JEDNATELŮ ODPOVĚDNOSTI, JEJICH OCHRANOU PŘED A PROTI JAKÝMKOLI ZTRÁTÁM, VÝDAJŮM, ŠKODÁM A NÁKLADŮM, VČETNĚ PŘIMĚŘENÝCH NÁKLADŮ NA PRÁVNÍ ZASTOUPENÍ, KTERÉ PRAMENÍ Z (1) VAŠEHO PORUŠENÍ PODMÍNEK POUŽITÍ NEBO (2) VAŠEHO POUŽÍVÁNÍ TĚCHTO STRÁNEK.

Zřeknutí se práva na rozhodčí řízení a skupinovou žalobu

V maximálním právně povoleném rozsahu souhlasíte s vedením rozhodčího řízení za účelem vyřešení jakýchkoli nároků nebo rozepří spojených s Vaším používáním těchto stránek a vzdáváte se svého práva na soud. V maximálním právně povoleném rozsahu se vzdáváte svého práva připojit se ke skupinové žalobě nebo žalobě se zastoupením související s Vaším používáním těchto stránek mířené proti společnosti PRA a jejím pobočkám či poskytovatelům licence a zadavateli. Vy nebo společnost PRA můžete uplatnit právo na rozhodčí řízení tím, že druhé straně poskytnete písemné upozornění obsahující dostatečně podrobný popis jakýchkoli a všech nároků, aby byla vysvětlena podstata těchto nároků. Jakýkoli status omezení, který by byl dále relevantní pro soud nebo jiná řízení, bude uplatněn na nároky podané k rozhodčímu řízení. Pokud není mezi Vámi a společností PRA rozhodnuto jinak, rozhodčí řízení bude vedeno v oblasti, kde sídlí jedna ze stran, a bude vedeno nezaujatým soudcem v souladu s pravidly Americké soudní asociace (American Arbitration Association) a s federálními důkazními a procesními pravidly.

Rozhodné právo a místo

S jakýmikoli rozepřemi ohledně těchto stránek, těchto podmínek použití bude nakládáno podle zákonů státu Delaware bez uplatnění jakékoli volby nebo mezinárodního soukromého práva. Ve státě Delaware může být veden jakýkoli proces, žaloba nebo řízení související s těmito stránkami, těmito podmínkami použití. V maximálním rozsahu povoleném relevantními zákony se vzdáváte nároku na jakékoli a všechny námitky směrem ke zde uvedenému rozhodnému právu a místu.

Změny a doba trvání dohody

Společnost PRA může kdykoli a z jakéhokoli důvodu změnit tyto stránky či jejich obsah nebo jinak dočasně či trvale přerušit provoz těchto stránek, aniž by Vás na to upozornila. Tyto podmínky se na Vás vztahují, jakmile tyto stránky navštívíte. Při každé své návštěvě stránek souhlasíte s podmínkami použití, které jsou v danou chvíli uveřejněny. V maximálním rozsahu povoleném platnými zákony se na Vás budou vztahovat tyto podmínky použití, a to i v případě, že přestanete stránky používat nebo budou uzavřeny.

Oddělitelnost

V rozsahu, v jakém budou podmínky použití podle relevantních zákonů považovány za nevymahatelné nebo neplatné, bude tato část brána za odstraněnou z podmínek použití a nebude mít vliv na vymahatelnost nebo platnost ostatních ustanovení.

Kontaktní údaje

Všechna prohlášení související s těmito stránkami budou zveřejněna na těchto stránkách nebo Vám budou zaslána na Vámi poskytnutou e-mailovou adresu. Ohledně podmínek použití se na nás můžete kdykoli obrátit na adrese:

Pharmaceutical Research Associates, Inc., 4130 ParkLake Avenue, Suite 400, Raleigh, North Carolina, 27612 USA, k rukám: viceprezident pro právní záležitosti.

Naposledy aktualizováno: 6. srpna 2020

Soubory cookie používáme, abychom Vám zajistili nejlepší možnou uživatelskou zkušenost. Pokud soubory cookie zablokujete, některé části webových stránek se pro Vás mohou stát nepřístupnými. Také nemusí fungovat tak, jak bylo zamýšleno. Více informací o tom, jak můžete soubory cookie spravovat a mazat, naleznete na adrese https://www.youronlinechoices.com/cz/. Vaše používání této stránky podléhá námi vydaným podmínkám použití. Prohlédněte si také naše prohlášení o ochraně soukromí.